© LEKTRANS & Lektrans Bohemia 2015 - 2021 zásady ochrany osobních údajů
Těšínská 1349 / 296, Ostrava - Radvanice, 716 00 sídlo společností

+420 597 575 244

ÚVOD
O SPOLEČNOSTI
PROVOZY KONTAKTY
VOZOVÝ PARK
DOKUMENTY
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
&
Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat LEKTRANS s.r.o. se sídlem Těšínská 1349 / 296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 27779271 a Lektrans Bohemia s.r.o. se sídlem Těšínská 1349 / 296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 28616600 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. Zabezpečení Vašich osobních dat LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. Právo na informace Vaším právem je požádat LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Námitky Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Právo na omezení zpracování Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Právo na výmaz Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. Kam se můžete obrátit Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email roman.pospisil@pharmos.cz, michal.hruby@pharmos.cz nebo na sídla našich společností: LEKTRANS s.r.o. Těšínská 1349 / 296 716 00 Ostrava – Radvanice Lektrans Bohemia s.r.o. Těšínská 1349 / 296 716 00 Ostrava – Radvanice Webové stránky - soubory protokolů Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří: • Vaše IP Adresa • Otevíraná stránka našeho webu • Kód odpovědi http • Identifikace Vašeho prohlížeče Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Analýza a statistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Zasílání novinek na email V případě, že máte zájem od LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti. Zpracování osobních údajů Podívejte se jak LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování. Kategorie: DOPRAVA ZÁZNAM O PROVOZU VOZIDLA Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování Zpracovatelé Příjemci OSOBNÍ DIGITÁLNÍ KARTA ŘIDIČE Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování Příjemci KAMEROVÝ SYSTÉM Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování GPS POZICE AUT Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování Zpracovatelé Kategorie: ADMINISTRATIVA INTERNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování SMLOUVA S DODAVATELI Údaje byly získány od jiného subjektu Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Právní titul Osobní údaje Účel zpracování Doba zpracování Předávání osobních údajů do třetích zemí K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází. Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pondělí, 16. července, 2018. NE NE Zákonná povinnost Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj) Detailnější kniha jízdy 5 let Administrativa Úřady NE NE Zákonná povinnost Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj) slouží pro spojení s tachografem a následnému hodnocení bezpečnostních přestávek a pracovní doby do konce platnosti karty nebo ukončení činnosti Úřady NE NE Oprávněný zájem Záznam kamerového systému audio, video, fotografie (Osobní údaj) ochrana majetku vlastních výdejních PHM stanic 1 měsíc NE NE Oprávněný zájem Email (Osobní údaj), GPS pozice (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), RZ / SPZ (Osobní údaj) bezpečnost provozu vozidla - ochrana zdraví v případě dopravní nehody - zabezpečení aut - vedení knihy jízd pro daňové účely po dobu registrace vozidla v ONI systemu IT NE NE Oprávněný zájem Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) kontakty na zaměstnance a partnery po dobu trvání pracovněprávního vztahu NE NE Plnění smlouvy Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Fakturační adresa (Osobní údaj), Jméno a Příjmení OSVČ (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) dodavatelské vztahy 10 let po ukončení smlouvy