GPDR

Informace ke zpracování osobních dat

LEKTRANS s.r.o. se sídlem Těšínská 1349 / 296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 27779271 a Lektrans Bohemia s.r.o. se sídlem Těšínská 1349 / 296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 28616600 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Námitky Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email roman.pospisil@pharmos.cz, michal.hruby@pharmos.cz

nebo na sídla našich společností:

LEKTRANS s.r.o.
Těšínská 1349 / 296
716 00 Ostrava – Radvanice

Lektrans Bohemia s.r.o.
Těšínská 1349 / 296
716 00 Ostrava - Radvanice 

 

Webové stránky - protokoly souborů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie DOPRAVA:

ZÁZNAM O PROVOZU VOZIDLA 

Údaje byly získány od jiného subjektu: NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:  NE

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování: Detailnejší kniha jízdy

Doba zpracování: 5 let

Zpracovatelé: Administrativa

Příjemci: Úřady

OSOBNÍ DIGITÁLNÍ KARTA ŘIDIČE

Údaje byly získány od jiného subjektu: NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: NE

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování: slouží pro spojení s tachografem a následnému hodnocení bezpečnostních přestávek a pracovní doby

Doba zpracování: do konce platnosti karty nebo ukončení činnosti

Příjemci: Úřady

KAMEROVÝ SYSTÉM

Údaje byly získány od jiného subjektu NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě NE

Právní titul: Oprávněný zájem

Osobní údaje: Záznam kamerového systému audio, video, fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování: ochrana majetku vlastních výdejních PHM stanic

Doba zpracování: 1 měsíc

GPS POZICE AUT

Údaje byly získány od jiného subjektu: NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: NE

Právní titul: Oprávněný zájem

Osobní údaje: Email (Osobní údaj), GPS pozice (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), RZ / SPZ (Osobní údaj)

Účel zpracování: bezpečnost provozu vozidla - ochrana zdraví v případě dopravní nehody - zabezpečení aut- vedení knihy jízd pro daňové účely

Doba zpracování: po dobu registrace vozidla v ONI systému

Zpracovatelé: IT


Kategorie ADMINISTRATIVA

INTERNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

Údaje byly získány od jiného subjektu: NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: NE

Právní titul: Oprávněný zájem

Osobní údaje: Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Pracovní zařízení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj).

Účel zpracování: kontakty na zaměstnance a partnery

Doba zpracování: po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 

SMLOUVA S DODAVATELI

Údaje byly získány od jiného subjektu: NE

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: NE

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Fakturační adresa (Osobní údaj), Jméno a Příjmení OSVČ (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování: dodavatelské vztahy

Doba zpracování: 10 let po ukončení smlouvy

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází. Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pondělí, 16. července, 2018.

Chcete se přidat do našeho týmu?

Možná máme pozici právě pro Vás.

Kariéra